Svetovalne storitve

Svetovalne storitve, ki jih ponujam, se nanašajo na izvajanje storitev v sklopu dejavnosti na področju organizacije dela oziroma upravljanja poslovnih procesov. V osnovi jih lahko delimo na:

  • individualno svetovanje na področju vodenja in optimizacije poslovnih procesov,
  • svetovanje v sklopu izvajanja vodenja in optimizacije poslovnih procesov z internimi viri podjetja.

V sklopu individualnega svetovanja na področju vodenja in optimizacije poslovnih procesov izvajam samostojne aktivnosti, v sklopu katerih uporabljam interne vire le za pridobivanje informacij, ki jih potrebujem za uspešno izvedbo trenutnega projekta vodenja in optimizacije poslovnih procesov. Informacije pridobivam na rednih ali izrednih sestankih oziroma delavnicah s ključnimi (točno določenimi) uporabniki oziroma odgovornimi osebami, katerih prisotnost je   v danem trenutku nujna za uspešno izvajanje aktivnosti na projektu. Poraba internih virov se predhodno določi v sklopu uvodne faze pričetka projekta.

Svetovanje v sklopu izvajanja vodenja in optimizacije poslovnih procesov z internimi viri podjetja izvajam v tesnem sodelovanju z internimi viri podjetja, seveda če le-ti obstajajo in so na voljo. Na ta način se optimalno uporabijo interni viri (v okviru njihovih sposobnosti in razpoložljivosti), sam pa doprinesem tiste aktivnosti oziroma storitve, ki trenutno v podjetju niso na voljo oziroma so zasedene (npr. vodenje popisa poslovnih procesov, začasno vodenje oddelka organizacije dela, pomoč pri standardizaciji internih predpisov,…). Tudi v tem primeru se okvir in obseg sodelovanja z internimi viri predhodno natančno določi.

Celoten nabor svetovalnih storitev:

1. Optimizacija poslovnih procesov

  • Splošni pregled obstoječega stanja
  • Podrobna analiza poslovnih procesov
  • Finančna analiza projekta optimizacije
  • Izdelava poslovnega načrta
  • Projektne aktivnosti

2. Druge svetovalne storitve

  • Izobraževanje internih virov
  • Svetovanje pri pridobivanju in izbiri ponudb v sklopu informatizacije poslovnih procesov
  • Standardizacija dela internih služb za organizacijo dela