IZDELAVA FINANČNE ANALIZE PROJEKTA OPTIMIZACIJE

Pred samim pričetkom predvidene optimizacije izdelam finančno analizo povrnitve investicije projekta optimizacije. Finančna analiza vključuje naslednje dejavnike:

 • trde prihranke (Hard-dollar savings):
  • rekapitulacija predvidenih prihrankov in investicij,
  • natančen prikaz vseh predvidenih denarnih odtokov in pritokov (Cash Outflows / Inflows),
  • izkaz finančnega izida (Cash Flow Summary),
  • doba povračila investicije (Payback Period),
  • izračun povrnitve investicije v odstotkih (ROI – Return On Investment),
  • neto sedanja vrednost (NPV – Net Present Value),
  • notranja stopnja donosa (IRR – Internal Rate of Return).
 • mehke prihranke (Soft-dollar savings):
  • npr. nadzor nad dokumenti/postopki:
   • hitrejši odziv na zahtevo stranke: zadovoljna stranka, večji ugled podjetja.

Rezultat izdelave finančne analize projekta optimizacije je finančno poročilo, ki vsebuje podroben opis zgoraj navedenih finančnih dejavnikov z vključenimi natančnimi opisi izhodiščnih podatkov oziroma izračunov, ki so bili podlaga za izračun posameznih finančnih dejavnikov. Poleg tega izdelam še kratko poročilo za vodstvo / upravo podjetja (do dve A4 strani povzetka finančne analize s ključnimi podatki).